Проект № BG05M2OP001-5.001-0001

Съобщения

 

Детска градина „Осми март“ в края на 2023 година приключи своите дейности по Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
През 2024 година ДГ „Осми март“ ще започне дейности по нов проект, а именно № BG05SFPR001-1.003-0001 „Силен старт“