ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни, Детска градина „Осми март“ има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.
Администратор на личните данни е:
Детска градина „Осми март“

5360 гр. Плачковци, ул.“Бедек“ № 16 тел.: 0879916343
електронна поща: cdg_plachkovci@abv.bg
Длъжностно лице по защита на данните.
При възникнали въпроси относно това как се използват и обработват Вашите лични данни, може да се обърнете към длъжностното лице по защита на данните на „Осми март“
5360, гр. Плачковци, ул. Бедек №16, тел. 0879916343,
Петранка Петрова
Цели и основание за обработване на личните Ви данни.
Личните Ви данни се обработват от Детска градина „Осми март“ за целите на административната услуга и/или процедура.
Вашите лични данни се обработват единствено и само във връзка с конкретната цел, за която са предоставени и не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.
Обработването на личните Ви данни е необходимо за спазване на законовите задължения на Детска градина „Осми март“, за упражняването на официалните правомощия, които са предоставени на общинската администрация и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.
Предоставят ли се личните Ви данни на трети лица?
Детска градина „Осми март“ предоставя на трети лица данните Ви само в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.
Срок на съхранение на личните данни.
Срокът за съхранение на личните Ви данни, във връзка със съответната услуга и/или процедура, зависи от нормативните изисквания, отнасящи се до тази услуга и/или процедура. За случаи с непредвидени в нормативната уредба срокове за съхранение е приложима „Номенклатурата на делата на Детска градина „Осми март“.
Вашите права по отношение на личните Ви данни обработвани от Детска градина „Осми март“
Имате право да изискате достъп до личните Ви данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, да направите възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.
Всички изброени права не са абсолютни и могат да бъдат ограничени от законодателството при строго определени условия за всеки конкретен случай.
Ако искате да упражните правата си, може да подадете писмено заявление в Детска градина „Осми март“ или да подадете заявление по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
При подаването на заявлението за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Детска градина „Осми март“, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.
Право на подаване на жалба.
Ако смятате, че Детска градина „Осми март“ обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с администратора или с длъжностното лице по защита на данните на посочените координати.
Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни – гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2; телефон: 02/ 9153 518, интернет страница: www.cpdp.bg; електронна поща: kzld@cpdp.bg.
Задължително ли е предоставянето на лични данни?
Личните данни, които попълвате и предоставяте се изискват съгласно нормативната уредба за изпълнението на конкретната услуга и/или процедура и не предоставянето им ще доведе до невъзможност за изпълнение на услугата и/или процедурата.
Детска градина „Осми март“ предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да предпази във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп.