Допълнителни

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Организират се от учителя на групата в учебно и неучебно време, извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности от определените в ДОС за предучилищно образование, които допринасят за личностното развитие и разнообразяват живота на децата.

Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират по преценка на учителя и в съответствие с цялостната организация на деня, психо-физическите възможности на децата и установената потребност. За периода на неучебното време /01.06. – 14.09./ се организират само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.