Основни

Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация. Педагогическите ситуации се организират само в учебно време и осигуряват постигането на компетентности, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Основни форми на педагогическо взаимодействие ще се провеждат по следните образователни направления:

-Български език и литература.

-Математика.

-Околен свят.

-Изобразително изкуство.

-Музика.

-Конструиране и технологии.

-Физическа култура.

2.Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират  по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня. Чрез допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване живота на детето.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие ще се провеждат и/или по следните образователни направления:

-Български език и литература – театрализирани или сюжетни игри, посещение на театрални постановки, детско презентиране и конфериране, празници и развлечения, работа в ателиета;

-Околен свят – мини образователни проекти на групата или на детската градина, наблюдения в реални условия, посещение на музеи, галерии, ателиета, библиотека, работни места, експозиции, работа в ателиета;

-Изобразително изкуство – детско презентиране и конфериране, работа в ателиета, празници и развлечения;

-Физическа култура – подвижни игри за раздвижване на децата, спортни празници и игри, излети, разходки и екскурзии.

ДГ „Осми март” осигурява игрова дейност във всички видове организация на предучилищно образование през учебното и неучебното време.